ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಹತ್ತು ಹದಿನಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡನಾಡನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು. ತಮ್ಮ ಇಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ

Continue reading