ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಿ. ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ

ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪೋಲೀ ಕಿಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆಯಿತು. ಆನಂತರ ಪೋಲಿಕಿಟ್ಟಿ ನಾಟಕವನ್ನೂ ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿ ಆ ಪೋಲೀ ಕಿಟ್ಟಿಯ

Continue reading