ಸತ್ತವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ?

ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೇ, ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೇ? ಹೆಣದ ಹಿಂದೆ ಕಡಲೇ ಪುರಿ, ಕಾಸು ಏಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೂತಕ ಮತ್ತು ಪುರುಡು ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವೆತ್ಯಾಸವೇನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೋ ನಿಮಗಾಗಿ… Read More ಸತ್ತವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ?