ಸೂರ್ಯದೇವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ರಥಸಪ್ತಮಿ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ, ವಾಹನ ಆಯುಧಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ.

Continue reading

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ! FIT INDIA ಅಭಿಯಾನ

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜೀ

Continue reading