ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಂಜೆ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನೂ ಮತ್ತು

Continue reading