ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಕ್ಷಿ

ವಿದ್ಯೆ ಯಾರ ಸ್ವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಾ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕಲಿತು, ಎಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಭಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೀಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿದುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ, ಗೆಳೆಯ ಸತೀಶ್ ಭಕ್ಷಿ, ಇದೋ ನಿನಗೆ ನನ್ಖಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಆಶ್ರುತರ್ಪಣ.… Read More ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಬಕ್ಷಿ